Jen japosski: USD/JPY (JPY = X) Fed protok staje si eyed ENG

Jen japosski: USD/JPY (JPY = X) Fed protok staje si eyed ENG

Nie ma g wnych ched z Japonii w tym tygodniu, wi c dane z USA b’dzie dyktowa kierunek USD/JPY. Zasadniczo ni sze zyski skarbowe i s absze ceny akcji nied’wiedzi dla pary Forex. Spadek plon w i popyt przedsi biorc w na ryzykowne inwestycje b.d.

Dolar/jen zamkni ty ni sze w zesz ym tygodniu po serii rozczarowuj ce ameryka skich raport danych w anci ekonomicznych ościennych kryzysu gospodarczego dotar a do Stanw Zjednoczonych. Pocz tkowe ci nienie sprzeda y by nap dzany przez obawy, spowolnienie e w produkcji wp ynie r wnie na inne cz ci ameryka skiej maszyn.

Wi kszo ceny sprzeda y by zasilany przez Safe-Haven zakupu inwestor w agresywnie rzuci wy sze ryzyko na gie dzie w USA, kt ry jest dla bezpiecze stwa rynku obligacji skarbowych USA. Do pojechali’my na plony skarbowe, dzi ki Dolar czemu ameryka ski mniej atrakcyjne inwestycje.

Dwa g wne raporty, zach caj ce inwestor-w do sprzeda-y, USD/JPY by’y raport ISM Manufacturing PMI wykazuj ce, e dzia alno produkcyjna wesz a we wrze niu w drugim miesi cu z rz du, a ISM nieprodukcyjnych PMI, kt’ry r’wnie spad’a, pozosta’ ale w obsze rozwija j. Aby pom c promowa do o wieci” inwestornow, na kr tkiej stronie przez wrzesie non-farm wyp aty raport, kt ry zapewnia pewn, e pomimo spowolnieniem zatrudnianiu, rynek pozostaje napi ta, i do jest pozytywny dla konsumenta w i Gospodarki.

Nie przez o adnych powa nych nych z Japonii w zesz ym tygodniu, jak inwestorzy nadal pobyt, o mo’liwo ci ci cia stopy przez Bank Japonii na posiedzeniu polityka pieni nej w 31 pa dziernika.

Mniejsze raporty przez mieszane y. Po stronie pozytywnej, sprzeda detaliczna, bezrobocie, indeks produkcyjny Tankan oraz indeks nieprodukcyjny Tankan przez y lepsze ni oczekiwano. Po stronie negatywnej, wst pna produkcja przemys owa, rozpocz cie budowy, ostateczna produkcja PMI i zaufanie konsument w odpust.

Dane techniczne

Og lnie rzecz bior c, stronniczo ci w cenach jest: na bok.

Gérna granica prognozowanego: 108.35.

Przewidywana Dolna bariera: 105.44.

Cena zamkni cia prognozy: 106.90.

Awiecznik (awiecznik)

 

Wyst pi o bia e cia o (poniewa ceny s zamkni te wy ej ni ten, kt ry otworzy e.
W ci gu ostatnich 10 barw, przez o 6 bia ych swiec i 4 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece. W ci gu ostatnich 50 barw, przez o 26 bia ych swiec i 24 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece.

“yroscope, ma miejsce”) (Gyro jest ‘wieca z ma’ym prawdziwym cia’em). Kreisel zidentyfikowa sesj, w kt rej jest niewiele cenowych (zdefiniowane przez r nic mi dzy otwarcia i zamkni cia). Podczas rajdu lub w pobli u wysoko ciach, “yroskop, mo e to by” znak, e ceny trac tempo i policje mog dosta si do k opot w.

Dane techniczne

Og lnie rzecz bior c, stronniczo ci w cenach jest: na bok.

Gérna granica prognozowanego: 108.35.

Przewidywana Dolna bariera: 105.44.

Cena zamkni cia prognozy: 106.90.

Awiecznik (awiecznik)

 

Wyst pi o bia e cia o (poniewa ceny s zamkni te wy ej ni ten, kt ry otworzy e.
W ci gu ostatnich 10 barw, przez o 6 bia ych swiec i 4 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece. W ci gu ostatnich 50 barw, przez o 26 bia ych swiec i 24 czarne swiece dla netto z 2 bia e swiece.

“yroscope, ma miejsce”) (Gyro jest ‘wieca z ma’ym prawdziwym cia’em). Kreisel zidentyfikowa sesj, w kt rej jest niewiele cenowych (zdefiniowane przez r nic mi dzy otwarcia i zamkni cia). Podczas rajdu lub w pobli u wysoko ciach, “yroskop, mo e to by” znak, e ceny trac tempo i policje mog dosta si do k opot w.

Tempa (tempa)

Dynamika jest wsp lnym terminem u ywanym do opisania szybko ci, z jak cenyj porusza si w pewnym okresie czasu. Generalnie zmiany w dynamice prowadz do zmian cen. Dziesięć ekspertów pokazuje aktualne warto ci popularnych wska nikt tempa.

Oscylator Stochastyczny

Metoda interpretacji oscylatora stochastycznego jest w poszukiwaniu obszar w wykupienia (ponad 80) i wyprzedała obszar w (poni ej 20). Oscylator Stochastyczny jest 19.0388. Jest do przekupiona lektura. Albo sygna’ nie jest generowany, dop ki oscylator przecina g’r’ 20 ostatni sygna by sygna sprzeda y 3 czas (s) zg aszane.

Indeks si’y wzgl dnej (RSI)

RSI pokazuje wykupienia (ponad 70) i oversold (poni ej 30) obszarow. Bieca warto’ RSI 44,20. Aby nigdy nie dopełniać lub obszar pomys owo ci gleby. Sygna kupna lub sprzeda y jest generowany, gdy RSI porusza si z obszar wykupienia/wyprzedania y. Ostatni sygnaby zakup 38 czas (y) zg aszane.

Indeks kana u towarowego (CCI)

CCI pokazuje wykupienia (ponad 100) i oversold (tu-100) obszarow. Bieca wartoé CCI jest -146. jest do czytania wyprzedania. Ale sygna’ niest generowany, a’ wska nik przecina si’-100. Ostatni sygna przez sygna sprzeda y 11 czas (s) zg aszane.

Macd

Wska nik zbie no/rozbie-no-rednia ruchoma (MACD) daje sygna y, gdy przechodzi przez 9 okres sygna u steruj cego. Ostatni sygna przez sygna sprzeda y 8 czas (s) zg aszane.

Rex Takasugi profil TD

FOREX-JPY = zamkni-ty do 0.030 w 106.930. Tom 9% powy ej éredniej (neutralny) i Wst gi Bollingera o 34% w’szy ni’ normalnie.

Otwérze High Low Zamknij Volume___106.900 107.120 106.570 106.930 98 770 w
Perspektywy techniczne kr tkoterminowe:Powołanie po'redni: upartyd'ugoterminowa: nied'wiedzi
rednie krocz ce: 10-okres 50-okres 200-czasW pobli'u: 107.49 106.98 109.09Zmiennoi: 6 9 7Pojemnoo: 91 939 95 099 91 491

Kr tkoterminowe przedsi biorcy powinni zwraca wi ksz uwag na kupna/sprzeda y strza ki, podczas gdy mi dzy-/Long-Term termin powinien zap aci wi cej warto ci wzrostuowe lubd’wiedzi trendu, kt ry znajduje si dolnym gangu.

Krski opis

FOREX-JPY = jest teraz 2,0% poni ej jego 200-okres éredniej ruchomej i jest na tendencj wzrostuow. Zmienno jest stosunkowo normalna w por wnaniu ze redni zmienno ci w ci gu ostatnich 10 okres-w. Nasza obj do wska nika obj do ci p ynie do i z JPY = wzgl dnie r wne tempo (neutralne). Nasza Prognoza trendu oscylator w s teraz uparty na JPY = i maj te perspektywy na ostatnie 20 okres.w.