Rola politykaw

Midaniem jest za o enie, e zadaniem polityk w jest tworzenie pracy, promowanie dzia alno ci gospodarczej, kt ra zachowujestan i dobrobyt ich poddanych, integralno terytorialn swojego kraju i spenie nie

W prawdzie, politycy maj prost i wy czn rol: przez ponownie wybierani. Jego podstawowym zadaniem jest jego partia i jej cz onkowie. Na zawdzi cza Ci patronat: praca, sinecures, gwarantowane zwroty lub przep ywy pieni ne, dost p do bud et w publicznych, a odurzaj cy efekt w adzy. Jego zwi zek jest z jego prawdziwym okr gu wyborczy-partia, ranga i plik-i jest odpowiedzialny Ciebie, w ten sam spos b CEO (Chief Executive Officer) odpowiedzi sp ki kluczowych akcjonariuszy.

Aby dowładniać si, e jeste ponownie wybrany, politycy s czasami zobowi zani do wdro enia reform i polityk, kt re pomog promowa og lny dobrobyt ludno ci i. W innych momentach trzeba powstrzymać si od podejmowania srodk w celu zachowania w wyborczych i zwi kszenia i zwiszenia kszenia oczekiwanej d ugo ci ycia politycznego.

Ale jak lider staje si' liderem?

W tym artykule artykule nie interesuje nas proces historyczny, ale odpowiadaj c na dwa pytania: co kwalifikuje lidera, i dlaczego ludziej wybieraj kogo do bycia liderem.

Do od razu oczywista odpowied brzmi, e lider adresy lub oceniane przez oceniane jego sk adnik w, aby m c zaspokoi Twoje potrzeby. Moga jeden z nich potrzeby, psychiczne potrzeby lub potrzeby moralne. Mamy wszystkie tych przypadkach, je eli pozostaje otwarta, te niezaspokojone potrzeby zostan ocenione, aby m c zagrozi "(rodzajom) egzystencji". Z wyj tkiem rzadkich przypadkaw (g'd, wojna, zarazy), rzadko przetrwa w niebezpiecze'stwie. Wr cz przeciwnie, ludzie s przewa nie gotowi po wi ci genetyczne i biologiczne przetrwanie na o tarzu wspomnianego "komutego istnienia".

Aby przez akceptowanym, "ycie musi by" honorowe. Aby by' honorowe, niektére warunki (powszechnie znane jako "prawa") musz' przez spe nione i utrzymane. adne yecie nie jest honorowe w braku ywno ci i ochrony (maj tek), osobistej autonomii (zabezpieczone skodyfikowane podstawowych wolno ci), bezpiecze stwo osobiste, szacunek (prawa cz'owieka), i pewnego stopnia wp ywu na jego przysz éo . W odzrócenie się nawet jednego z tych element w, ludzie maj tendencj do stopniowo przekonuj si, e Twoje éycie nie jest warte sycia. "honorowe r wnowagi" ("honorowe r wnowagi") Poszukuj' i ochrony przez wynalezie nowych technologii i przekszta cenie w ofert' natury kontrolowania i innych ludzkich czynnik'w. Jestecie kolorowe przed ogromnej pogwa ceniu waszych swob ed. Ludzie szukaj bezpiecze stwa: ustawodawczy i tworz organy cigania i tworz.

Szczeg lnie ludzie dotkni ci s przy utrzymaniu waszej godno ci i wp yn na was istnienieze, tera niejszo i przysz éo. Dwa mog by po czone: im im może osoba wp ywa na jego srodowisko i formy, kt re s coraz bardziej szanowane, jest inne przez. Bycie postrzeganym jako lider cechy, kt re sprzyja y sukcesom wysi-kaw. Lider wydaje si, e sygna, e every m wi jego nast pc-w: mog zwi kszy swoje szanse na , sta wojn jeste ' Waging znale ci i ochrony, aby by przestrzegane, aby zwi kszy swoj' autonomi i bezpiecze stwo, i o zbyt powiedzie o swojej przysz'oci.

Ale co jest dziesięć sygna? Co b'dzie nosi'? Jak to jest odbierane i odszyfrowywane przez LED? Ja jak, dok adnie, masz wp yw na procesy?

Sygna jest prawdopodobnie rezonansu. Informacje, kt re promieniowa od lidera, powietrze promieniuje od niego, jego dane osobowe musz rezonowa z sytuacj ludzi prowadzi. Przyw dca musi ustanowić nie tylko rezonans ze 'wiatem wok niego, ale tak e ze 'wiatem, kt ry obiecuje ustanowi'. Tryby, mody, s'owa kluczowe, mody, przekonania, nadzieje, l'ki, nienawidzi i kocha, plan, inne informacje, wizja wszystko musi przez czystą w tej tabeli rezonansu. Lider do kr tsza wersja wiata, w kt rym pracuje, Mapa swego czasu, harmonia (melodia), na kt rej mo e improwizowa. Muzyka widzie w nim wszystkie istotne elementy waszego ycia duchowego: skargi, porozumienie, nieporozumienia, gniew, oszustwo, ukrywanie, Mity i fakty, interpretacja, kompatybilno, poczucie winy, paranoja, z udzenia i Urojenia wszystkie te pakiety (lub wypaczy) w schludny pakiet. Nie nale y rozumie , e przyw dca musi by przeci tnym cz owiekiem, ale musi złącza " przeci tn " osob lub realistyczny wizerunek niego. Jego goos musi echo mnogo d'wi k w, kt re tworz popularnej fali, kt ra ogarna a go do w adzy. Ta zdolno go by i nie by, do opuszczenia, nawet do kana u innych do wiadcze ludzi i istnienie, w skr cie: do darch uzmystoka jest pierwszym elementem w sygna przyw dztwa. Jest skierowana do przesz o ci i tera niejszoci.

Drugi elementem jest do, co lider rynku jasno. Aby rezonans ponownie. Przyw dca musi by postrzegany, w rezonansu, w doskona ej harmonii z wizj przysz o ci, w zgodzie z lud mi, kt rzy go. "Przyjemne" czytanie: kompatybilny z spe nianie wy ej wymienionych w spos b, kt ry sprawia, e ycie zaakceptowa. Ka da grupa ludzi ma swoje w asne wymagania, wyra ne i niejawne, jawnie wyra one i utajone.

Cz'onkowie narodu mog czu ' zdolno' zdolno do kszta towania przysz o ci i bezpiecze stwo jest zagro'one. Nast-pnie wybierzesz lidera, kt ry tak uwierzy, e przywr cisz to, co wiesz o nim. Srodki remontowe s mniej słabnie. Aby sta si liderem, trzeba przekona , t um, mas, reklam, kt r mo esz dostarczy , nie, e najlepszy, optymalny i najskuteczniejszy spos b na ustalony cel. JAK nigdy nie ma konsekwencji. Aby blednie w por wnaniu zrobić BĘDZIE ON? Do tego, e ludzie ceni wyniki wi cej ni spos b. Nawet w spo wyprysk stwach indywidualistycznych ludzie wol dobre samopoczucie grupy, do kt rej nale ysz. Przewodnik obiecuje zoptymalizować u yteczno dla grupy jako ca o ci. Oczywiste jest, e nie wszyscy cz onkowie korzystaj jednakowo, a nawet z niego korzysta. Ten, kto przekonuje ich koleg w, kt rzy mog zabezpieczy , e osi gni cie zadowalaj co osi ga swoje cele (a wi c r wnie zadowalaj ce dla Twoich potrzeb) staje si liderem. Liczy si to, e spo wyprysk stwo zmienia si od czasu do czasu i od miejsca na miejsce. Grupa ludzi, osobowo lidera jest kluczowe, z drugiej strony jego korzenie. W czasach, przynale-no-religijna, i z innymi, prawo edukacji, lub wizji przysz-o ci. Cokolwiek o decyduje o wyniku, musi przez skorelowane z tym, co grupa postrzega, jego potrzeby i zdecydowanie opiera si na definicji definicji ycia. Jest do tego, by się z tym zwrócić.

Wybér drabiny niest trywialny po cig. Ludzie traktujé do bardzo powa nie. Cz'sto wierzymy, e wyniki tej tej decyzji r wnie okre li, czy Twoje potrzeby s spe nione, czy nie. Inne s'owy, wyb'r lidera decyduje o tym, czy prowadzisz do sycie. Ta powaga i przemy lana postawa przewa aj, nawet je li przyw dca jest wybierany, przez kilka (szlachta, partia).

Tak wi c informacja na temat lidera, zebrane z otwartych, formalne i nieformalne, przez, redukcj, indukcji i wnioskowania, przez kontekstowe podejrzanych, historyczne zagadek pracy i zwi zk w po rednich. Czy jakiej grupy etnicznej nale'a'y kandydaci? Jaka jest jego historia i e jego rodziny/plia/narodu? Skéd pochodzi, geograficznie i kulturowo? Co na aspiruje zrobić, i dok d péjdzie, jaka jest jego wizja? Kim s' jego przyjaciele, pracownicy, partnerzy, pracownicy, wrogowie i rywale? Jakie s' pog oski o nim, plotki? Sa do aspekty poznawcze, epistemologiczne i hermeneutyczne zebranych informacji. Do jest, wszystko jest przedmiotem procesu bardzo podobnego do teorii naukowej formacji. Hipotez s w taki spos b, e fakty znane pasuj. Prognozy. eksperyment-w i zebranych danych. Teoria jest nast-pnie rozwijany i do znanych fakt-w. Im wi cej danych dodaje, tym wi cej teorii przechodzi korekty, a nawet zmiany paradygmatu. Podobnie jak w konserwatyzmu naukowego, teoria zasiedzia ych ma do tendencj zmiany, interpretacji nowych danych. Kultowy "kapaan" (komentatorzy i eksperci) powstaje broni wsp lnej m dro ci i "znane" fakty "przeciwko intelektualnej i niekonizmu. Ale w ko cu teoria jest ustawiona i wy ania si konsensus: rodzi si przyw dca.

Aspekt emocjonalny na pierwszym planie, cho. Emocje odgrywaj rol stra nik w i wy czniki w procesach decyzyjnych zaanga owanych w wyborze przewodnika. S do filtra, membrana, przez informacje rozsiewaj si na g owach cz onk w grupie. Mosna okre li relacje mi dzy r nymi dane. Na koniec przypisujemy wartość ci i wagi moralne i afektywne w sp jnym kontek cie emocjonalnym do r nych bit w informacji. Emocje s a w regulaminie proceduralnym. Informacje, kt re procesy wej ciowe przez umieszczenie tych zasad wra ny decyzji-twierdzenie. Przewodnik jest wynikiem (prawie produkt uboczy tego procesu.

Jest do reprezentacja statyczna, kléra nie daje nam dynamiki procesu selekcji. W jaki spos b zebrane informacje wp ywaj na? Elementy oddzia-uj? Jak ustala si' wynik?

Wydaje si, e ludzie przychodz, oczywi cie wyposa one w mechanizm wyboru kadry kierowniczej. Mechanizm ten ma wp yw do wiadczenie (a posteriori). Jest do w formie zasad proceduralnych, algorytm, kt ry pozwala w cz onk w grupie, aby w osobliwo ci interakcji w grupie, znany jako "wyb r przyw dztwa".

Mechanizm wyboru linii wiod cej sk ada si z dw ch modu w: modu u su s u cego do oceny i sklasnia informacji oraz modu u interaktywnego. Dziesięć dawny jest zbudowany do utrzymywa Dodawanie duńczyk do ocenia i modyfikowa ty, dziesięć wynik e wyobra enie o Tobie ('wiatwidok' odpowiadaj'cy (pod k'tem rekonstrukcja albo osiedla ten teoria, tak e wymieni ono rezygnowa' inny do).

Drugi modu reaguje na sygna y od innych cz onk-w grupa i traktuje te sygna y jako dane, co z kolei wp ywa na wydajno pierwszego modu u. Synteza wygenerowanych tych dw ch modu w okre la ostateczny wyb ér.

Wybér Leader jest interakcja mi dzy "rdze" indywidualno ci", kt ra z naszego siebie, jak postrzegamy do naszego w asny (element Introspekcyjny) i spos b postrzegania w sobie, jak si czujesz od innych. To "Grupa rdze", "Grupa rdze", "Grupa rdze" i cele. Liderem jest osoba, kt ra udaje si wyrazi te dwa rdzenie hojnie i skutecznie. Wybieraj c lidera, my, tak, naprawd wyb ér siebie.

Zacznik-komentarz na temat reformy finans-w kampanii

Ate ski model przedstawicieli demokracjiz cej by zar wno ekskluzywny, jak i bezpo redni. Wykluczya ona kobiety i niewolnik-w, ale ma reszt aktywnych, stale i konsekwentnie przyczyniaj si do procesw decyzyjnych na poziomieach i wszelkiego rodzaju (w tym prawnych). Do byo (prawie) zarz dzaniu w mie cie 20 000 silny.

Zastosowanie tego modelu do wi kszych spo eczno ci jest raczej problematyczne i prowadzi do powa nych i z owra liwych b.d w.

Problem z widzami i przetwarzania informacji-logistyczne ograniczenie-mo e przez ca kowicie, zadowalaj co i kompleksowo rozwi zany przez zastosowanie sieci komputerowych do melodii. Nawet w sprawie z oszone, z wielk dok adno ci. w ci gu kilku godzin.

Wiecie, sieci komputerowe s' ma'o prawdopodobne, aby pokona' drug'przeszkod-problem wielkiego okr gu wyborczego.

Kandydaci polityczni musz trzyma si bezpo redniej demokracji uczestnicz cej, aby poinformowa ka dego cz onka okr gu wyborczego (potencjalnych wyborców w) o swojej platformie, (je li ustalono) swoje osi osi cia, swoj osob, a co odr nia Ci od swoich rywali. Jest do ogromna ilo informacji. Jegonie rozprzestrzenia si okr-g-w wyborczych, kt re s zbyt du e, wymaga du o pieni dzy (dziesi tki milion w dolar w na kampani).

Politycy ko czy si robi wiele czasu w biurze (i) pozyskiwania funduszy przez "sk adki", kt're masz w kostek do "wk'adu" os b i firm. Tej anomalii nie mo na rozwi za przez majstrowania z prawami finans-w kampanii. Odzwierciedla rzeczywisty koszt pakowania i rozpowszechniania informacji. Ograniczanie tych dzia a by oby zniech tem do demokracji i domień.

Reforma finans-w kampanii w obecnych (niezliczonych) formach, w zwi zku z czym jest w du ej mierze antydemokratyczna: ogranicza dost p do informacji (zmniejszenie dost pnych pieni dzy, aby rozprzestrzenia kandydat wok wiadomo ci). Udaj c to ogranicza wybory i przechylanie maszyny do gosowania na korzy posiadania. Wyborcy z pieni dzy i edukacji s w stanie uzyskatkome informacje przez siebie i na w'asny koszt. Nie, kt rzyjj si wy cznie na informacjach wydychane przez kandydata w mog przez powa nie zależnych przez finansowaniek formiek reformy kampanii.

Rozwi zaniem jest zmniejszenie wielko ci okr-g-w wyborczych. Mo na zrobi tylko przez przyj cie po redniej, nieuczestnicz cej formy demokracj, przez mo e zniesienie bezpo rednich wybor w (i reklamy) aktualnie wybieranych operatora w. Bezpo rednie wybory w zarz dzaniu okr g wyborczych w sw s ograniczone do wielopoziomowego, Self-rozpuszczania ("zach"d s'o ca") "uczelnie" skada si wy cznie z wolontariuszy.